Inga Druţă – un nume notoriu în terminologia românească

 

Inga Druţă, cercetător ştiinţific principal, conferenţiar cercetător, doctor habilitat în filologie, directorul Centrului de Terminologie din cadrul  Institutului de Filologie al AŞM, activează în „miezul” limbii române din 1990. Domeniile de cercetare pe care le explorează sunt: terminologie, traducere specializată, lingvistică aplicată.

„Pentru a ne situa în limitele adevărului… trebuie să ne reprezentăm cuvintele ca niște entități spirituale” (Ferdinand de Saussure). Anume tratarea cuvântului ca „entitate spirituală” oferă originalitate și personalizează tot ceea ce gândeste, face, realizează Inga Druţă: studiile monografice Neologismul în structura stilistică a limbii române (2007), Dinamica terminologiei românesti sub impactul traducerii (2013), Terminologia educaţiei: constituire, caracteristici şi tendinţe de dezvoltare (2014), volumul Magia cuvântului (2009) etc.

Implicând etimologii, analiză comparativă, sinteză etc., Inga Druţă creează un veritabil „destin” al termenilor, demonstrând, o dată în plus, „natura spirituală a unităților limbii” – corelația entitatea fizică și entitatea psihică în integritatea cuvântului (publicațiile în revista Limba română: Metafora terminologică, 2008; Consideraţii privind mişcarea lexicului actual, 2003; Cuvântul între semn şi ambiguitate, 2003; Inovaţie şi traducere lingvistică, 2002 etc.).

Personalitatea şi destinul omului reprezintă ceva inseparabil, care se provoacă şi se creează reciproc. Personalitatea Inga Druţă a marcat destinul Inga Druţă. Numele său în munca de cercetare terminologică este bine cunoscut în ţară si peste hotare. Atunci când ne referim la acest nume, ne referim la:

·         Inteligenţa pe care o deţine, simplitatea gândirii, modestia cugetului. Articolele pe care le publică denotă cunoaşterea cuvintelor, cunoaşterea lucrurilor, cunoaşterea de sine. Inga Druţă vine în faţa publicului cu referate şi comunicări în domeniul terminologiei şi lingvisticii aplicate la numeroase simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Chişinău, Vilnius, Podgorica, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Baia Mare). În 1999 susţine teza de doctor în filologie, specialitatea Stilistică şi poetică; în 2014 susţine cu brio teza de doctor habilitat în filologie, specialitatea 621.04 Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (Limba română).

·         Libertateape care o manifestă prin asumarea unui risc în luarea de decizii în mediul de profesare,  în climatul lingvistico-terminologic. Proiectele pe care le iniţiază Inga Druţă în funcţia de director al Centrului de Terminologie reflectă necesităţi veridice în aplicarea terminologiilor în Republica Moldovea: Cercetarea terminologiilor şi crearea Bazei de Date Terminologice în vederea funcţionării limbii de stat în toate sferele de activitate (2006-2008, director de proiect), Armonizarea şi standardizarea terminologică: modalităţi de transfer al cunoştințelor în societatea informaţională prin dicţionare terminologice electronice (2008-2010, director de proiect), Corector ortografic, gramatical şi stilistic pentru limba română (2011-2014, director de proiect), Portal de resurse lingvistice pentru limba română (2015-2018, director de proiect).  

Tot aici menţionăm dicţionarele Termeni şi sintagme (Chişinău, 2008, în colaborare), Dicţionar de termeni economici (Bucureşti, 2013-2014, în colaborare) şi manualul Ghidul funcţionarului public (2007, 9 ediţii, în colaborare) ş.a.


● Profunzimea gândirii
în a cugeta, a analiza, a sintetiza, a prezenta etc. fenomenele de limbă este o abilitate înnăscută. Fiind autoare a peste 60 de publicaţii, Inga Druţă impresionează prin modalităţile de abordare a problemelor puse în discuţie, exprimarea fluentă, precisă, tratarea în complexitate, fapt care denotă o pregătire lingvistico-terminologică temeinică. Tot ceea ce scrie Inga Druţă motivează, inspiră, fascinează. Menţionăm comunicările: Deteriorarea comunicării în limba română în audiovizualul naţional, Simpozionul Ştiinţifico - Practic Interuniversitar „Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actuale”, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, 25 mai 2012 (prezentare în plen); Traducerea: „Zonă strategică” pentru terminologie, Colocviul cu participare internaţională „Limbile şi literaturile în societate la începutul mileniului trei”, prilejuit de jubileul de 50 de ani al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 27-28 martie 2014; Metafore în discursul economic actual, Conferinţa Ştiinţifico-Practică Naţională cu Participare Internaţională „Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova”, ASEM, Chișinău, 11 aprilie 2014 etc.

·     Respectul pentru om, pentru adevărul lingvistic, pentru tot ce face şi pentru cine face. Acesta se manifestă în atitudinea directorului Inga Druţă faţă de colectivul de care este responsabilă şi faţă de activitatea Centrului de Terminologie. Printre publicaţiile realizate de Inga Druţă în colaborare cu echipa Centrului de Terminologie enumerăm: Termeni şi sintagme. Dicţionar rus-român, 2008; Ghidul funcţionarului public, 2012 etc. Serviciile prestate de Centrul de Terminologie sunt: traduceri de texte oficiale, tehnice şi ştiinţifice; redactare de texte specializate; aprobare a denumirilor de întreprinderi; aprobare a numelor de produse; traducerea, redactarea, aprobarea textelor publicitare; identificarea şi reglementarea numelor de persoane;  expertize lingvistice şi terminologice; consultaţii terminologice şi lingvistice. Inga Druţă se implică în administrarea site-ului Centrului de Terminologie (cnt.md) şi, nemijlocit, în elaborarea Bazei de Date Terminologice GesTE.

·        
Înţelepciunea, 
căci numai omul înţelept se simte fericit atunci când dobândeşte propria lui aprobare. Prin asiduitate şi perseverenţă, Inga Druţă îşi dobândeşte „aprobarea”: 1990-1991 – cercetător ştiinţific inferior, Centrul Republican de Terminologie; 1991-2006 – cercetător ştiinţific, Centrul  Naţional de  Terminologie; 2006-2011 – cercetător ştiinţific superior, director al Centrului de Terminologie; 2011-2013 – conferenţiar cercetător, stagiu de postdoctorat la Universitatea AŞM; din 2014 până în prezent este cercetător ştiinţific principal, director al Centrului de Terminologie.

·        Caracterul,  care înseamnă voinţă nonconformistă.  Inga Druţă activează în mai multe comisii guvernamentale şi municipale: Comisia pentru reglementarea onomasticii şi terminologiei naţionale a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (vicepreşedinte), Comisia municipală pentru problemele respectării legislaţiei lingvistice din cadrul Primăriei municipiului Chişinău, Comisia Republicană pentru Reglementarea şi Ocrotirea Onomasticii Naţionale (preşedinte), Comisia Naţională pentru Funcţionarea Limbilor (secretar), Comisia de experţi în domeniul publicităţii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei; este membru al Colegiului de redacţie al revistei Metaliteratură, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (din 2010), membru al Colegiului de redacţie al revistei Studii şi cercetări de lexicologie şi onomastică, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere (din 2009).

● Pasiunea şi dragostea pentru filologia românească, pentru neamul românesc, căci numai acestea dau naştere veritabililor specialişti, capabili a se consacra „verbului matern”: 2005-2008 – lector la USM, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine; 2010 – lector la USM, Facultatea de Litere (masterat). Menţionăm publicaţiile: După 25 de ani: situația lingvistică din Republica Moldova, în Akademos, 2014; Tot mai... europeni?, în: Limba română azi, lucrările Conferinţei Naţionale de Filologie „Limba română azi” (Iaşi-Chişinău, 3-7 noiembrie 2006); Linguistic Situation in Republic of Moldova: Linguistic Planning and Standardization, în materialele Simpozionului Internaţional „Situaţia lingvistică în Muntenegru: normă şi standardizare” (Podgorica, 24-25 mai 2007);  Centrul Naţional de Terminologie: modalităţi de promovare a limbii oficiale a statului, în: Limba română – mijloc de integrare socială în Republica Moldova, Chişinău, 2004 etc.

· Responsabilitatea pentru utilizarea corectă a cuvântului românesc. Mereu generoasă, binedispusă, atentă, responsabilă pentru „vorba” sa şi „vorbele” altora, Inga Druţă oferă repere pentru acei care vor să posede „verbul” românesc: Memorator la limba română (pentru elevii de gimnaziu şi liceu), 2014, în colaborare; Ghid de exprimare corectă, 2014, în colaborare, precum şi articolele: Limba presei electronice actuale: clişee, erori, tendinţe,în: 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Chişinău, 2005. 

O preocupare „pentru suflet” este terminologia. Numeroase publicaţii semnate de autoare au în vizor terminologia: Contribuţii la studiul interdisciplinarităţii în terminologie, Chişinău, 2015; Traducerea: „zonă strategică” pentru terminologie, Chişinău, 2015; La métaphore terminologique, Bucureşti, 2007: Trei „vârste” ale termenului, Bucureşti, 2010; Relaţii semantice în terminologia actuală a educaţiei: analiză paradigmatică şi sintagmatică, Iaşi, 2013 etc.

Toate acestea formează Numele Inga Druţă în terminologia românească, un nume care se înscrie în bibliografia de excelenţă.

 

Cu prilejul jubileului, Distinsă Doamnă, Vivat!  Semper sint in flore!

 

 

 

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015